Valve Hammer

Hammer este o hartă creatorul programului de Counter-Strike.

Download Descărca

1) Download Hammer Valve Editor ( downloaded 10098 times) 1) Download Valve Hammer Editor (descarcat de 10098 ori)
2) Download Cs_expert-tom ( downloaded 6715 times) 2) Download Cs_expert-tom (descarcat de 6715 ori)

Now, we have the programs. Acum, avem de programe. Install Valve Hammer Editor and unpack cs_expert-tom793.zip. Instalaţi Valve Hammer Editor şi unpack cs_expert-tom793.zip.
The cs_expert-tom793b.fgd file with the spritesfolder will be copied in C:\Program Files\Hammer ( that's an example. You have to copy the files in the folder where you have installed hammer) De cs_expert-tom793b.fgd fişier cu sprites dosar vor fi copiate în C: \ Program Files \ Hammer (care este un exemplu. Trebuie să copiaţi fişierele în folderul unde aţi instalat ciocan)

Configure Valve Hammer Editor Configurare Valve Hammer Editor

Start Hammer Editor and select TOOLS -> OPTIONS Than configure hammer like this: Start Hammer Editor şi selectaţi Tools -> OPTIONS Than configura ciocan de genul:
General » Click to see screenshot General »Click pentru a vedea screenshot

2D views » Click to see screenshot Vizualizări 2D »Click pentru a vedea screenshot

3D views » Click to see screenshot 3D opinii »Click pentru a vedea screenshot

Textures » Click to see screenshot Texturi »Click pentru a vedea screenshot

Game Configurations » Click to see screenshot ( Warning! The RMF DIRECTORY folder must not be the same folder with place compiled maps directory from build programs ) Game Configuraţiile »Click pentru a vedea screenshot (Atenţie! De RMF DIRECTORY dosar nu trebuie să fie în acelaşi folder cu locul elaborate hărţi construi de la directorul de programe)

Build Programs » Click to see screenshot ( Warning! Rhe compiled maps directory from build programs must not be the same folder with RMF DIRECTORY folder place ) Build Programe »Click pentru a vedea screenshot (Atenţie! Rhe elaborate hărţi construi de la directorul de programe nu trebuie să fie în acelaşi folder cu RMF DIRECTORY dosar loc)

Click to see screenshot Click pentru a vedea screenshot

Now, after the configuration, let's see the tool box : Acum, după ce de configurare, sa vedem caseta de instrument:
1) Selection tool : with this tool, tou can select "brushes" and "enitiys". 1) Selecţia instrument: cu acest instrument, tou posibilitatea de a selecta "perii" şi "enitiys". A selected object appear with the red color. Un obiect selectat apare cu culoarea roşie.
2) Zoom tool : with this tool you can zoom in/zoom out the image. 2) Zoom instrument: cu acest instrument puteţi zoom in / zoom out imagine. you can make this just scroslling the mouse scroll button puteţi face acest lucru doar scroslling de defilaţi buton al mouse-ului
3) Camera too l : with this tools you can wiev inside the map. 3) Camera prea l: cu acest instrumente puteţi wiev interiorul hartă. you can turn arround to see anything. te poţi adresa jurul pentru a vedea nimic.
4) Entity tool : with this tool you can creat entities[(players (terro/counter), light, armoury entity ]. 4) Entitatea de instrument: cu acest instrument puteţi creat entitati [(jucatori (terro / counter), lumina, heraldică entitate].
5) Brush tool : This is the most important tool. 5) Brush instrument: Acesta este cel mai important instrument. with this, you draw the whole map.. cu acest lucru, va trage toată harta ..
6) Texture app. 6) textură app. Tool : with this tool you can apply textures to the objects Instrumentul: cu acest instrument se pot aplica texturi de obiecte
7) Do not be confused with "Texture App" .This will apply textures to the current selected objects 7) A nu fi confundat cu "textura App". Acest lucru se va aplica texturi la curent Obiecte selectate
8) Apply DECALS tools . 8) Aplicaţi DECALS instrumente. with this tool you can apply textures on the existent objects, without create a ne one. cu acest instrument se pot aplica texturi pe obiecte existente, fără a crea o ne o. For example you can apply a window texture on a wall, withouct create a new object De exemplu, puteţi aplica o fereastra textura pe un perete, withouct crea un nou obiect
9) Clipping too l. 9) clipping prea l. With this tools you can cut some walls. Cu acest instrumente puteţi tăia nişte pereţi.
10) Is not important 10) nu este importantă
11) Is not important 11) nu este importantă


Now let's start creating maps. Acum să începem crearea de hărţi. Go to FILE » new. Du-te la FILE »noi.
First of all, click
on the "brush tool" after that draw a square, in the TOP (x/y) window. Mai întâi de toate, daţi clic pe "perie instrument", după care trage un pătrat, în partea de sus (x / y) fereastra. will look like this: Click to see screenshot va arata astfel: Click pentru a vedea screenshot

This is the base. Aceasta este cea de bază. Now let's draw the walls and the ceiling: Click to see screenshot Acum, haideţi să atragă pereţii şi plafonul: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

After this, we will draw the ceiling, in our case the sky: Click to see screenshot După aceasta, vom extrage plafon, în cazul nostru pe cer: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Now we have to close the map with a new wall to have a cube: Click to see screenshot Acum avem pentru a închide harta cu un nou zid de a avea un cub: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

With the camera tool go inside the cube and start to make the map. Cu aparatul de fotografiat instrument merg in interiorul cubului şi începe să facă hartă. Will start with the textures: Click to see screenshot Va începe cu texturi: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

It looks horrible. Se pare oribil. Let's make it look better. Să facă arata mai bine. First, with "selection tool" click on a wall, after that press SHIFT+A to add textures. În primul rând, cu "instrument de selecţie", faceţi clic pe un zid, după care apăsaţi SHIFT + A pentru a adăuga şi texturi. Click browse. Faceţi clic pe Răsfoire. I choose the " floor " texture for de floor: Click to see screenshot Am alege "etaj" textura de podea pentru: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Now double-click on the choosen texture, than click APPLY.And look to the result:: Click to see screenshot Acum, un dublu-click pe textura de ales, decât să faceţi clic pe APPLY.And uite rezultatul:: Click pentru a vedea screenshot

After this, make the same thing to the walls and let's go to the "sky". După aceasta, să facă acelaşi lucru la pereţi şi să mergem la "cer". To have sky, apply to the ceiling wall, the SKY texture. Pentru a avea cer, să se aplice la plafonul de perete, cerul textură. Will look like this: Click to see screenshot Va arata astfel: Click pentru a vedea screenshot

Now, let's apply some entities. Acum, haideţi să se aplice anumite entităţi. We are starting with Humans (players), after that the bulbs and weapons. Select the "ENTITY", go to the top(x\y) windows and click, after that press enter. Suntem incepand cu om (jucători), după care a bulbilor şi arme. Selectaţi "ENTITATE", du-te la partea de sus (x \ y) şi faceţi clic pe Windows, după care apăsaţi ENTER. You must look in the SIDE window. Trebuie să uite, în partea fereastra. That must be above the floor: Click to see screenshot Asta trebuie să fie mai sus de etajul: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Let's create another entity, in the opposite angle of the map, than, double-click on the second ENTITY, and press ALT+ENTER than select info_player_deathmatch , to make him terrorist : Click to see screenshot Să creeze o altă entitate, în sens invers unghi de hartă, decât, un dublu-click pe cea de-a doua entitate, şi apăsaţi ALT + ENTER decât selectaţi info_player_deathmatch, pentru a face pe el de terorism: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

We have players. Avem jucători. Now we must apply some bulbs to have light. Acum noi trebuie să se aplice nişte becuri pentru a avea lumina. With the entity tool, create some entities, after that press ALT+ENTER and select "light". Cu entitate instrument, crea unele entităţi, după care apăsaţi ALT + ENTER şi selectaţi "lumina". Put some bulbs: Click to see screenshot Pune nişte becuri: Faceţi clic pentru a vedea screenshot


We have to apply some Armoury, and our first map is ready. Avem de a aplica unele depozit de arme, precum şi prima noastră hartă este gata. The armoury will be applied with the entity tool, but must be put very very close by the floor. De depozit de arme vor fi aplicate cu entitate instrument, dar trebuie să fie pus foarte, foarte aproape de podea. At class, select armoury_entity. La clasă, selectaţi armoury_entity. : :
la count = bullet number la count = bullet numărul
la item = Weapon (name of the weapon) LA element = arma (nume de arma)
Our map looks like this: Click to see screenshot Harta noastră arată ca aceasta: Click pentru a vedea screenshot

Let's make it in .bsp format. Să facă în. BSP format. Go to start » run, select OK everywhere and press ok: Click to see screenshot Du-te la start »Run, selectaţi OK pretutindeni şi apăsaţi OK: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

When it's ready, will look like this: Click to see screenshot Când este gata, va arata astfel: Click pentru a vedea screenshot

Copy the map from TERMINATE folder( in my configuration) in cstrike/maps and start the game. Copiere hartă de la capăt dosar (în configuraţia mea) in cstrike / hărţi şi începe jocul.

Let's make some complcated things. Hai sa facem unele lucruri complcated. For example, let's create a ladder. De exemplu, să creeze o scara.

Ladder: Ladder:
A lot of maps use the ladder to climb throw the walls / buldings. O mulţime de hărţi utiliza pentru a urca pe scara arunca pereti / buldings. Now we are gonna learn how to creat a ladder. Acum ne va invata cum sa creat o scara.
First of all create a block with the "brush". Mai întâi de toate a crea un bloc cu "perie". Apply the "ladder" texture , after that press ctrl+t and select func_illusinary. Aplicaţi la "scara" textura, după care apăsaţi Ctrl + T şi selectaţi func_illusinary. At Render mode select Solid: Click to see screenshot and Click to see screenshot La face selecta modul Solid: Faceţi clic pentru a vedea screenshot şi Click pentru a vedea screenshot

Now we will create the "ladder Engine". Create a block with the same size as the ladder block, and stick it on the ladder block. Acum, vom crea un "motor de scară". Creaţi un bloc cu aceeaşi dimensiune ca şi scara blocului, si stick-o pe scara blocului. To this block, we will apply the default texture, AAATRIGGERR ( pink with hal-life logo). În acest bloc, se va aplica implicit textura, AAATRIGGERR (roz cu Hal-logo-ul de viaţă). After that, select the block, and press ctrl+t si and select func_ladder. După aceasta, selectaţi în bloc, şi apăsaţi Ctrl + T si func_ladder şi selectaţi. This block will be sticked on the climbing face: Click to see screenshot Acest bloc va fi sticked pe faţa alpinism: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

How can we cut walls?! Cum putem tăia pereţi?!
Is the most complicated thing in hammer, but we must try to learn it. Este cel mai complicat lucru in ciocan, dar noi trebuie să încerce să-l înveţe.
First, create a block with "brush", apply a texture and let's start. With the clipping tool start to cut like this:: În primul rând, a crea un bloc cu "perie", aplica o textură şi o să începem. Cu clipping instrument începe să taie astfel::
» if we wanna cut it, we click 1 time on the clipping tool »Daca vrem sa ne taie-l, am clicaţi 1 ora pe clipping instrument
» If we want to make a windows in the wall, click 3 times on the clipping tool ( we click after we mark the line. after you draw a line, press ENTER) »Dacă am dori să fac o ferestre în perete, faceţi clic pe de 3 ori pe clipping instrument (faceţi clic pe noi după ce vom marca linie. După ce trage o linie, apăsaţi ENTER)

Direct cut : Click to see screenshot Direct cut: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Cut up: Click to see screenshot Hăcui: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Let's try to learn the "interior cut". Să încercăm să înveţe "interior cut". So, as you see in the image, we start to draw the first line. Deci, după cum le vedeţi în imagine, vom începe să atragă prima linie. Now we have to start drawing the next lines, like in the next images: Click to see screenshot 1 , screenshot 2 and screenshot 3 Acum avem pentru a începe să desenaţi în următorii linii, ca în imaginile urmatoare: Click pentru a vedea screenshot 1, 2 screenshot şi screenshot 3

After this, click on the "middle piece" and pres delete: Click to see screenshot După aceasta, faceţi clic pe "bucata de mijloc" si PRES şterge: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

Let's create a round wall. Să creeze o rundă de perete.
Select the brush entity,at object (in the right-down), where is "block" select "cylynder": Click to see screenshot Selectaţi perie entitate, la obiect (in dreapta-jos), în cazul în care este "în bloc", selectaţi "cylynder": Faceţi clic pentru a vedea screenshot

After that you can create round blocks. At faces, you have to insert the number of side faces: Click to see screenshot După care puteţi crea rotund blocuri. La fete, trebuie să introduceţi numărul de reacţie se confruntă cu: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

How can insert a image as texture? Cum se poate insera o imagine ca textura?
First of all we have to download: Mai întâi de toate, trebuie să descărcaţi:
1) Valve Hammer Editor( link and link 2 ) 1) Valve Hammer Editor (link-ul si link-ul 2)
2) Half-Life Logo Creator( link ) 2) Half-Life Logo Creator (link)
3) wally ( link ) 3) Wally (link)


Install the programs and make the next opperations: Instalarea de programe şi să facă în următorii opperations:
» Open wally and click file » new, select half-life pakage(wad), and we have a windows like this: Click to see screenshot »Open Wally şi faceţi clic pe fişierul» nou, selectaţi de înjumătăţire pakage (wad), şi avem o ferestrele astfel: Click pentru a vedea screenshot

» Open Half life Logo creator »Open Jumătate de viaţă Logo Creator
» Click open, open the image, click autosize, After that click make wad BUT DO NOT PRESS OK, go in the Half Life logo creator directory and copy the image with the name new than go in wally and press PASTE, like here: Click to see screenshot »Faceţi clic pe Open, deschideti imaginea, faceţi clic pe autosize, după care faceţi clic pe bumbăci face, dar nu Apăsaţi OK, du-te în Half Life logo creator directorul şi copia imaginea cu numele decât noi mergem în Wally şi apăsaţi Inserare, ca aici: Faceţi clic pe pentru a vedea screenshot

[ we use HL Logo creator because the images must be transfromed at 96*96]. [Vom folosi HL Logo Creator, deoarece imaginile trebuie să fie transfromed la 96 * 96]. After adding some images, will look like this: Click to see screenshot După adăugarea unor imagini, va arata astfel: Click pentru a vedea screenshot

Click File » Save as and put a name. Faceţi clic pe File »Salvare ca şi a pune un nume. NAME.wad must be moved in games/cs/cstrike (name.wad is the wad that you named when you press save as). NAME.wad trebuie să fie mutat în jocuri / cs / cstrike (name.wad este teanc de bancnote pe care le-aţi numit, atunci când apăsaţi pe Salvare ca). Start hammer and configure it like this: Click to see screenshot Start ciocan şi configuraţi-o astfel: Click pentru a vedea screenshot

Now you can apply the textures from your .wad. Acum puteţi aplica texturi de la dumneavoastră. Teanc de bancnote. will look like this: Click to see screenshot va arata astfel: Click pentru a vedea screenshot

How we can edit maps? Cum ne putem edita hărţi?

First of all we need winbspc12 . Înainte de toate, avem nevoie de winbspc12. Open the program, click file » convert, choose the map in .bsp format (from cstrike/maps) And open it: Click to see screenshot Deschideţi programul, faceţi clic pe File »converti, alege harta în. Format bsp (din cstrike / maps) şi să-l deschideţi: Faceţi clic pentru a vedea screenshot

When look like this, means that the map is converted into .map: Click to see screenshot Cand arata ca acest lucru, înseamnă că harta este convertit în. Harta: Click pentru a vedea screenshot